Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Allmänt

Denna policy avseende integritet och marknadsföring (” Integritetspolicy ”) beskriver hur Lars-Göran Linder Aluminiumbåtar AB, org. nr 556076-5603, Kanotleden 5, 362 32 Tingsryd. e-mail: info@linder.se, nedan kallad (” Linder ”, ” vi ” eller “ oss ”) samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.
1.1 Integritetspolicyn gäller då vi tillhandahåller tjänster och/eller produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med oss, såsom besök på webbplats. Integritetspolicyn gäller även den behandling av personuppgifter som görs inom ramen för innehav av eventuellt nuvarande eller kommande konto (” Kontoinnehavare ”).
1.2 Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.


2. Personuppgiftsansvarig

Linder är personuppgiftsansvarig för Linder behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Linder är även personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom ramen för innehav/kommande innehav av Linderkonto.


3. När behandlar vi dina personuppgifter?

3.1 För att du ska kunna besöka vår webbplats, köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service eller information måste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.
3.2 Linder samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Linder webbplats, använder dig av Linder support, besöker Linder webbplats eller ett event som Linder anordnar eller när du på annat sätt har kontakt med Linder. Informationen som
samlas in från dig vid bokningar och köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med Linder och för att Linder ska kunna tillhandahålla sina tjänster och erbjudanden.
3.3 Om du är eller blir Kontoinnehavare samlar Linder in personuppgifter om dig som du lämnar vid din registrering av kontoinnehav. Linder samlar även in uppgifter om dig under tiden du är Kontoinnehavare inom ramen för ditt kontoinnehav, såsom din inköpshistorik, hur
du interagerar med Linder webbplats, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk.
3.4 Vi samlar även in och uppdaterar dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.


4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till Linder
De personuppgifter Linder samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:
Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kundnummer
IP-adress och information om din användning av Linder webbplats
4.2 För dig som är Kontoinnehavare
De personuppgifter Linder samlar in och behandlar om dig som är Kontoinnehavare är:
Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
Adress
Telefonnummer och e-post
Betalningsuppgifter
Kontoinformation
IP-adress och information om din användning av Linder webbplats
Information om vilka av våra varor eller erbjudanden du varit intresserad av, hur du interagerar med våra nyhetsbrev och vilka av våra event du anmält dig till
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Titel och attesträttighet
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav


5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till Linder
Linder behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar Linder
dina personuppgifter i syfte att:
Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering och tillhandahållande av support.
Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
Lämna information och rikta marknadsföring, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Linder och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.
Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden i nyhetsbrev samt på webben.
Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig, till exempel genom
kreditbedömningar.
Förbättra vårt kunderbjudande, till exempel utveckling av tjänster, produkter och funktioner.
Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering.
Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.
Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling relaterat till köp av varor och tjänster.

5.2 För dig som är Kontoinnehavare
Utöver uppräkningen ovan behandlar Linder personuppgifter om Kontoinnehavare även i syfte att:
Administrera kontoinnehavet.
Ge dig möjlighet att använda Kontoinnehavets fördelar såsom möjlighet att spara favoriter, förifyllda uppgifter, fler betalningsalternativ, smidigare hantering av ärenden och reklamationer och möjlighet att hantera flera adresser.
Tillhandahålla specialerbjudanden.
Möjliggöra kommunikation med dig som Kontoinnehavare via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.
Möjliggöra personliga erbjudanden, marknadsföring och eventinbjudningar via telefon, post, e-post samt SMS/MMS.


6. De lagliga grunderna för vår behandling av dina personuppgifter

6.1 Linder baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
6.2 Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund eller som Kontoinnehavare, såsom för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kontoinnehavarare, såsom förenklad
administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter dig som Kontoinnehavare, såsom dina inköp, ditt beteende på vår hemsida, din interaktion med Linder samt ditt intresse av våra erbjudanden och produkter för att kunna
fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.
6.3 En del av den behandling av personuppgifter som vi utför baserar sig på en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att kunna skicka erbjudanden till dig om våra varor och tjänster samt för att göra en begränsad segmentering
av kunder, t.ex. baserat på totala inköpssummor. Linder behandlar inte känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen behandling som utgör profilering med stöd av en intresseavvägning.
6.4 I vissa fall kan Linder ha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.


7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål Rättslig grund Kategorier av personuppgifter Lagringstid
För att administrera, utveckla och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)
Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Linder, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen Rättslig förpliktelse
Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag
För att marknadsföra Linder och våra samarbetspartners eller koncernbolags varor och tjänster genom post, e-post, telefon och SMS/MMS Intresseavvägning
Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Två år efter att du senast varit aktiv hos Linder, till exempel genom att handla hos oss eller kontakta vår kundtjänst
För att administrera ditt kontoinnehav, ge dig möjlighet att få individanpassade erbjudanden samt möjliggöra riktad kommunikation via post, e-post, telefon eller SMS/MMS Fullföljande av avtal om Linderkonto
Namn, adress, telefonnummer samt e-post
Geografisk information
IP-adress, enhetsinformation, logginformation
Betalningsuppgifter
Kundnummer
Information om hur du använder vår webb, om vilka av våra erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till
Uppgifter om dina inköp
Information om ditt kontoinnehav
Så länge du har ett Linderkonto


8. Profilering

8.1 Linder kan behandla dina personuppgifter genom profilering om du är Kontoinnehavare. Om du är Kontoinnehavare analyseras information om hur du använder vår webb, om vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.
8.2 Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gör du genom att ringa Linder kundtjänst eller genom att kontakta info@linder.se. När vi har mottagit din anmälan kommer vi att upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.


9. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

9.1 Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

9.2 Vi sparar uppgifter om kunder i högst 24 månader efter det att kunden senast genomfört ett köp eller på annat sätt integrerat med Linder.
9.3 Vi sparar uppgifter om Kontoinnehavare så länge Kontoinnehavaren har ett Linderkonto.


10. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

10.1 Vi kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till ev. koncernbolag och andra samarbetspartners samt leverantörer av kort- och kommunikationstjänster. Vi kan även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar för att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig.

10.2 Tredje part som vi lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund eller Kontoinnehavare får endast använda informationen i syfte att sälja och marknadsföra våra och våra samarbetspartners och koncernbolags tjänster och produkter eller i syfte att leverera tjänster med anknytning till vårt avtal med dig som kund eller Kontoinnehavare. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kredit vid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.
10.3 Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av Linder om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata Linder rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.
10.4 Linder kan komma att överföra dina personuppgifter till land utanför EU/EES, om någon av Linder leverantörer eller samarbetspartners befinner sig där. Om personuppgifter överförs till något land utanför EU/EES, kommer Linder vidta åtgärder för att se till att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och även vidta de åtgärder som krävs för att på lagligt sätt överföra personuppgifter till länder utanför EU/EES.
10.5 Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till tredje part om vi inte har ditt tillstånd till det.


11. Ändring av integritetspolicy

Linder har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn. Linder kommer att med rimligt varsel underrätta dig vid ändringar av Integritetspolicyn. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med Linder innan den ändrade Integritetspolicyn träder i kraft. Du säger upp avtalet genom att kontakta Linder.


12. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Linder har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder samt Kontoinnehavare i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.


13. Dina rättigheter

13.1 Linder ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

13.2 Linder kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.
13.3 Du har rätt att av begära
Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt.
Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål d